Rita Marley

read

Rita Marley

Rita Marley ni nani? Rita Marley ni muntu. Yandi ni n'kento. Nsi ayandi ni [Jamaica]. [life] ayan

Ama Ata Aidoo

read

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [pro:who]? Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [nom:human]. [pro:she] ke[act:be]a

Piero Lenzi

read

Piero Lenzi

Piero Lenzi ni nani? Piero Lenzi ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni [

Jacob Zuma

read

Jacob Zuma

Jacob Zuma ni nani? Jacob Zuma ni muntu. Yandi ni muntu. Nsi ayandi ni [South Africa]. [life] aya

Pablo Colino

read

Pablo Colino

Pablo Colino ni nani? Pablo Colino ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni

Raffaele Mezzanotte

read

Raffaele Mezzanotte

Raffaele Mezzanotte ni nani? Raffaele Mezzanotte ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birth

Paolo Vazzoler

read

Paolo Vazzoler

Paolo Vazzoler ni nani? Paolo Vazzoler ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayand

Ata'ollah Mohajerani

read

Ata'ollah Mohajerani

Ata'ollah Mohajerani ni nani? Ata'ollah Mohajerani ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [bir