Start Learning In Kikongo Today

read

Start Learning In Kikongo Today

Your mind grows when you learn something new. Learning Kikongo vocabulary is a great way to learn s

Rita Marley

read

Rita Marley

Rita Marley ni nani? Rita Marley ni muntu. Yandi ni n'kento. Nsi ayandi ni [Jamaica]. [life] ayan

Idriss Déby

read

Idriss Déby

Idriss Déby ni nani? Idriss Déby ni muntu. Yandi ni muntu. Nsi ayandi ni [Chad]. [life] ayandi.

Ama Ata Aidoo

read

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [pro:who]? Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [nom:human]. [pro:she] ke[act:be]a

Nicola Donazzan

read

Nicola Donazzan

Nicola Donazzan ni nani? Nicola Donazzan ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] aya

Pål Steffen Andresen

read

Pål Steffen Andresen

Pål Steffen Andresen ni nani? Pål Steffen Andresen ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [bir

Piero Lenzi

read

Piero Lenzi

Piero Lenzi ni nani? Piero Lenzi ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni [

Nicola Vasile

read

Nicola Vasile

Nicola Vasile ni nani? Nicola Vasile ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi