Rita Marley

read

Rita Marley

Rita Marley ni nani? Rita Marley ni muntu. Yandi ni n'kento. Nsi ayandi ni [Jamaica]. [life] ayan

Ama Ata Aidoo

read

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [pro:who]? Ama Ata Aidoo ke[act:be]a [nom:human]. [pro:she] ke[act:be]a

Idriss Déby

read

Idriss Déby

Idriss Déby ni nani? Idriss Déby ni muntu. Yandi ni muntu. Nsi ayandi ni [Chad]. [life] ayandi.

Nicola Donazzan

read

Nicola Donazzan

Nicola Donazzan ni nani? Nicola Donazzan ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] aya

Rachele Botti Binda

read

Rachele Botti Binda

Rachele Botti Binda ni nani? Rachele Botti Binda ni muntu. Yandi ni n'kento. [life] ayandi. [bir

Peter Hedman

read

Peter Hedman

Peter Hedman ni nani? Peter Hedman ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni

Jacob Zuma

read

Jacob Zuma

Jacob Zuma ni nani? Jacob Zuma ni muntu. Yandi ni muntu. Nsi ayandi ni [South Africa]. [life] aya

Pavel Beneš

read

Pavel Beneš

Pavel Beneš ni nani? Pavel Beneš ni muntu. Yandi ni muntu. [life] ayandi. [birthday] ayandi ni [